Využívání dešťových vod

  1. Úvod

Srážky – především déšť a sníh – jsou v České republice jediným zdrojem vody. Se zvyšující se zastavěností a se změnami v krajině stále větší podíl srážek odtéká jako povrchový odtok do toků. Pokud se potvrdí hypotéza o změně klimatu nebo budou jen suchá a horká léta, bude tato voda chybět – v krajině, jako zdroj pro vegetaci, jako voda pitná nebo jako voda základního odtoku v tocích. Využití nebo transformaci srážkové vody znaly už starověké civilizace, naši prarodiče ji využívali běžně a prozíravější z nás ji využívají i v současnosti. Pokud máme mít dostatek vody (nebo nemít její nedostatek) musíme změnit pohled na srážkovou jako na něco „překážejícího“ a uvědomit si její základní význam v hydrologickém cyklu.

 

  1. Holistický přístup k vodě

Snaha české legislativy o striktní definování vody vyskytující se na zemském povrchu za různých okolností vede k roztříštěnému a oddělenému vnímání jednotlivých složek koloběhu vody. Holismus je filozofický směr uplatňovaný především v biologii zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího než souhrn částí (Kraus, J, 2009). Vzhledem k zvyšujícím se nárokům na spotřebu vody je holistický přístup ke zdrojům vody nutný. Veřejnost jen velmi neochotně akceptuje tu skutečnost, že pro objem vody v prostředí – krajině opravdu platí jednak to, že jde o koloběh vody a současně platí zákon zachování hmoty. V rámci různých lidských činností např. rozšiřování orné půdy meliorováním podmáčených ploch, protipovodňová ochrana, získávání pitné vody, odvádění srážkové vody dochází postupně k „vyhánění“ vody z krajiny. Tím narůstá aridita prostředí. Tento negativní trend se dále umocňuje i snižováním množství trvalé vegetace v krajině na úkor „holé“ půdy nebo zpevněných ploch. Velká část měst jsou pouze betonové „pouště“.

V rámci koloběhu vody je nutné uvažovat s výrazným antropogenním ovlivněním. Například v důsledku utužování půdy – podorniční vrstvy – dochází k zvyšování hypodermického odtoku na úkor infiltrace srážkové vody na hladinu podzemní vody. V rámci vodohospodářských úprav dochází často k oddělení podzemní a povrchové vody tak, že povrchová voda je vedena v nepropustném korytu a tak zaniká jeho původní funkce erozní báze (zóny odvodnění) pro podzemní vodu. Následně je pak nutné řešit nákladné odvodnění území přečerpáváním podzemní vody do toků. Jako příklad lze uvést soutokovou oblast Svratky, Jihlavy a Dyje severně od Novomlýnských nádrží.

Zdrojem vody v oblasti střední Evropy jsou pouze srážky. Na území České republiky se nachází hranice tři úmoří, veškerá srážková voda v závislosti na oblasti, nad kterou srážka proběhne, rychleji nebo pomaleji z území České republiky odteče. Rychlost odtoku srážkové vody z krajiny je dána jednak přírodními poměry lokality, především charakterem horninového prostředí a morfologií terénu a dále pak antropogenně podmíněnými poměry, především nakládáním s půdou (orná, louky, lesy), podílem zastavění území, existencí zpevněných ploch, melioracemi. Na oběhu vody se podílí ta část srážkové vody, která se nevypaří. Podíl srážek, které tvoří odtok, je tedy významně rozdílný v teplém, vegetačním období roku a studeném, mimovegetačním období roku. Doba, po kterou se daná srážka podílí na koloběhu vody na daném území, závisí na tom, zda se srážka transformuje na povrchovou vodu nebo na vodu podzemní. U povrchové vody jde o dny až týdny, u podzemní vody o měsíce až desítky let (Novotná, J., 2010).

O vodě povídám

moje inforamce

For example an editorial writer, you should do something amongst. You can find a number of straightforward methods writers academic contributor are able to take to create their reviews more interesting for their readers. Essay writing isn’t an easy job.

píši si klíčová slova

The Secret to Successful Entertaining

Whoever paid the most attention was a 3 yearold boy. Keep in mind that you don’t over it. Keep this question at the back of your mind as you read on.

Ideally, make something you’ve got zero idea how to complete. There are some things we now have to review real quick. Small ideas and things are usually more interesting together than most smaller things or most of tremendous things. As you are responsible for a poetry blog presume of products which individuals who see a bookmarking blog will be considering. In fact, it’s not possible to really jot down everything that some body says. In spite of the insecurity and also some minor political instabilities confronting the state, you’ll find certainly a few fascinating truth about Nigeria which are worth noting.

Today internet has brought some sort of within a space. With all the help of the web and web sites, the net has really come to be somewhat valuable in many different ways for the common man. As it is now popular, it’s being used for a lot of purposes. Folks also make use of the web to auction goods.

Things You Would Not Like Concerning Interesting and Things You Will

Debate topics don’t always have to be serious they are able to decidedly be amusing also! Debate topics generally speaking are assumed to hold attention of listeners, and we have some which are certain to carry anybody’s interest! To be able to have an intriguing argument, you first have to get a fascinating debate topic. The discussion of its own future as a media company on the alternative hand is all about its own capacity to monetise its standing at an global scale. So, answer the questions that you recognize well, first. Actually you are going to have the ability to look at our interesting questions to ask a guy if you’d like more interesting questions. When there is any question outside of syllabus, you simply attend it.

Currently aday’s a lot of the people are using online classified sites to sell or purchase or advertising their own goods or solutions. Lots of people will give anything to be able to express what they mean. Before you begin doing this, a tiny bit of research about indoor gardening is critical.

Any sort of information on almost any topic can be found online. Such information regards for example the purchase price of residing within a town, the quality of studies in a university . Hopefully, you have enough info to begin making money from the poetry. Additionally some easy advice is going to be given on the website and won’t be required to create a query. Imagine you own a web site in that you have editors producing articles, including, for example, a stream https://meff.zephyr.website of information shared inside a local domainname. It is possible to also prevent by all of our social media websites and determine what the excitement is about.

Once you have such a thing to increase the article then I wish to know in the comments! It’s pretty obvious that nobody is very likely to stay unless they discover that your blog interesting. As an example, if your blog or post is about love poems you might like to market romantic gift solutions.